lang

زندگی چه چهره ها که می نماید!
زندگی چه چهره ها که می نماید!

در دومین هفته از شهریور ماه ۱۳۸۸ ، بخشی دیگر از تاریخ تصویری که در چارچوب پروژه مطالعات کودکی موسسه می گنجد در گفت و گو با استاد عبدالرحیم جعفری کلید خورد. دوشنبه روزی در این ماه گروه کوچک ما در خانه استاد جعفری حضور پیدا کردند تا به لطف ایشان برخی از گوشه های تاریک تاریخ فرهنگ و ادبیات کودکان آشکار شود.
استاد عبدالرحیم جعفری ، بنیانگذار موسسه انتشارات امیرکبیر که در دوره پیش از انقلاب یکی از بزرگترین موسسه های انتشاراتی خاورمیانه را شکل داد اکنون در نودمین سال زندگی خود به سر می برد. او در گوشه یک آپارتمان در شمال تهران هنگامی که به گذشته های دور برمی گردد و زندگی خود را واکاوی می کند ، از کودکی خود هرآنچه به یاد می آورد ،‌رنج یک کودک کار است که از همان دوران کار را بسیار جدی می گرفت به گونه ای که همواره سرپرستان و صاحبکاران او را خواستار بودند. عبدالرحیم جعفری در سال ۱۲۹۸ در یکی از خانه های بازار تهران به دنیا آمد. به سبب این که پدرش پیش از تولد او را رها کرده بود بزرگ شده دستان مادربزرگ و مادرش است. آن دو با کار نخ ریسی خوراک و پوشاک او را فراهم می کردند. پس از آن هنگامی که او ۱۲ ساله بود پایش به چاپخانه اسماعیل علمی باز شد و از آن هنگام تا امروز تنها چیزی را که به آن عشق می ورزد کتاب ساختن است. زندگی کودکی او اگرچه در رنج کار گذشت، اما هوشمندی و توانایی های بسیار زیاد او سبب شد هنگامی که تنها ۳۰ سال سن داشت ،‌انتشارات امیرکبیر را پایه بگذارد و از آن پس تا سال ۱۳۵۷ بیش از دوهزار عنوان کتاب به جامعه ایران پیشکش نماید. بخشی از این عنوان کتاب ها به ادبیات کودکان و نوجوانان اختصاص دارد و او با این کارش ، یکی از کوشندگان فرهنگ و ادبیات کودکان به شمار می رود. عبدالرحیم جعفری بسیار چیزها از کودکی و کودکان دارد که همه آن ها را در برابر دوربین برای موسسه بازگو کرد. موسسه یک بار دیگر از لطف ایشان سپاسگزار است.
 

hodak.png